Fiatal kutatói álláspályázat az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban (Társadalmi integráció - társadalmi egyenlőtlenségek)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont

Főigazgatója pályázatot hirdet
fiatal kutató közalkalmazotti munkakör betöltésére
az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont  Szociológiai Intézetébe

Feladatkör:

 • Tudományos kutatómunka végzése az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetében az alábbi kutatási témában:

Társadalmi integráció - társadalmi egyenlőtlenségek  - A kutatás a mai magyar társadalom működését állítja a középpontba, mely működést a társadalmi egyenlőtlenségek, illetve az integráció formáin keresztül tár fel. A kutatás kiindulópontját az MTA TK SZI-ben kidolgozott új társadalom-integrációs modell biztosítja, mely a jelenkori magyar társadalom egyenlőtlenségeinek és az azokat létrehozó társadalmi, gazdasági és politikai mechanizmusok megértését segíti. A fiatal kutató saját kutatási témája optimális esetben szorosan kapcsolódik ehhez a vizsgálati irányhoz. A fiatal kutató bekapcsolódik az MTA Kiválósági Együttműködési Program által támogatott ’Mobilitási Kutatási Centrum’ kutatócsoportjának munkájába. Feladata a társadalmi integráció altémái (pl. kapcsolatok, területi integráció, fogyasztás, egészségi állapot, család, munkaerőpiaci-, politikai integráció, újraelosztás és társadalmi egyenlőtlenségek) egyikének alaposabb vizsgálata lesz. Előnyt jelent a magas szintű kvantitatív adatelemzési ismeret. 

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi végzettség;
 • Doktorandusz vagy doktorjelölt hallgatói jogviszony;  
 • Legalább középfokú angol nyelvvizsga és a szakirodalom készségszintű olvasása angol nyelven;
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított egyetemi végzettségi szint, vagy tudományos fokozat esetén a 2001. évi C. törvény szerinti elismerési vagy honosítási eljárás megléte

Az alkalmazható kutatók felső korhatára 30 év, kivételesen 35 év. Az MTA esélyharmonizációs keretprogramja értelmében a 10 éven aluli gyermekeket nevelő kutatónő esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve a gyermeküket egyedül nevelő férfiakra is.

Előnyt élveznek:

 • Magyar állampolgárságú, illetve határon túli magyar fiatalok
 • Azonos vagy hasonló témájú PhD-disszertációs témával rendelkezők
 • Szociológia diplomával rendelkezők
 • Legalább középfokú német, olasz, vagy francia nyelvtudással rendelkezők
 • A szaktudományos publikációkkal rendelkező pályázók.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Egy két-három oldalas kutatási tervet, amelynek tartalmaznia kell: a tervezett kutatás rövid összefoglalóját, a célok elméleti hátterét, a használandó módszereket és adatokat, tervezett publikációkat, valamint a megvalósítás ütemtervét három évre lebontva;
 • A pályázó szakmai önéletrajzát, mely tartalmazza a publikációs listát is;
 • A legjobbnak tartott magyar és (ha már van) angol nyelvű publikációja elektronikus példányát;
 • Végzettséget igazoló okirat másolatát;
 • Nyelvtudást igazoló okirat másolatát.
 • Beleegyezési nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a tk.mta.hu/adatvedelem oldalról)

A pályázati eljárással kapcsolatos ügyintézés magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatott adatkezelés szabályai, beleértve a pályázati eljárással összefüggésben folytatott adatkezelés részletes tájékoztatóját, megismerhetők a tk.mta.hu/adatvedelem oldalon.

Amit ajánlunk:

 • mentorálás
 • professzionális munkakörülmények és infrastruktúra
 • módszertani képzéseken való részvétel lehetősége
 • részvétel szakmai workshopokon
 • fejlődést segítő, inspiratív közeg

Bővebb információ a fiatal kutatókról a TK-ban: https://tk.mta.hu/fiatal-kutatok

A munkavégzés helye:

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet

1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

A pályázat beérkezésének határideje:

2018. augusztus 21.

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni az szi.igazgato@tk.mta.hu címre, valamint a ptoth.tamas@tk.mta.hu címre. Kérjük, az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: Fiatal kutató SZI/2018.

A pályázat elbírálásnak határideje:

2018. szeptember 4.

A pályázat elbírálásnak módja:

A beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján történik. A szóbeli elbeszélgetés tervezett időpontja 2018. augusztus 31. (alternatív időpontok biztosítására nincs lehetőség)

A fiatal kutató jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V.26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók.

A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltésének részletes szabályairól a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/2018. számú határozata rendelkezik, amely letölthető a http://tk.mta.hu/uploads/files/2_2018-elnoeki_hatarozat-FIKU.pdf linkről.      

 A munkakör 2018. október 1-től tölthető be teljes munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés négy hónapos próbaidő kikötésével 2 évre szól, amely teljesítménytől függően az MTA elnökének 2/2018. számú határozata alapján további 2 évre meghosszabbítható.

A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad:

P.Tóth Tamás, tudományos titkár, a ptoth.tamas@tk.mta.hu címen.