Fiatal kutatói álláspályázat az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban (Társadalmi integráció - társadalmi egyenlőtlenségek)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont
Főigazgatója pályázatot hirdet
fiatal kutató közalkalmazotti munkakör betöltésére
az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont  Szociológiai Intézetébe

 

Feladatkör:

 • Tudományos kutatómunka végzése az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetében az alábbi kutatási témában:

Társadalmi integráció - társadalmi egyenlőtlenségek  - A kutatás hátterét az MTA TK SZI-ben kidolgozott új társadalom-integrációs modell biztosítja, amely a korábban használt rétegződési sémákhoz képest sokkal több társadalmi jellemzőt foglal magában, szignifikáns elemzést biztosít a jelenkori magyar társadalom egyenlőtlenségeinek és az azokat létrehozó társadalmi, gazdasági és politikai mechanizmusok megértéséhez. A Szociológiai Intézetben több éve folyó kutatási projekt célja a társadalmi, munkaerő-piaci, iskolai és területi mobilitás új összetevőinek az elemzése interdiszciplináris kutatás keretében. A társadalmi, munkaerő-piaci, iskolai és területi mobilitás tendenciáinak a megállapítása, értelmezése és elemzése az integrációs modell fogalmi és empirikus keretében történik. A fiatal kutató feladata a társadalmi integráció altémái (kapcsolatok, területi integráció, fogyasztás, politikai integráció, újraelosztás és társadalmi egyenlőtlenségek) egyikének alaposabb vizsgálata és bekapcsolódás az MTA Kiválósági Együttműködési Program által támogatott ’Mobilitási Kutatási Centrum’ kutatócsoportjának munkájába, elsősorban a kvantitatív típusú elemzésekbe.

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi végzettség;
 • Doktorandusz vagy doktorjelölt hallgatói jogviszony;  
 • Legalább középfokú angol nyelvvizsga és a szakirodalom készségszintű olvasása angol nyelven;
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított egyetemi végzettségi szint, vagy tudományos fokozat esetén a 2001. évi C. törvény szerinti elismerési vagy honosítási eljárás megléte


Az alkalmazható kutatók felső korhatára 30 év, kivételesen 35 év. Az MTA esélyharmonizációs keretprogramja értelmében a 10 éven aluli gyermekeket nevelő kutatónő esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve a gyermeküket egyedül nevelő férfiakra is.

Előnyt élveznek:

 • Magyar állampolgárságú, illetve határon túli magyar fiatalok
 • Azonos vagy hasonló témájú PhD-disszertációs témával rendelkezők
 • Szociológia diplomával rendelkezők
 • Legalább középfokú német, olasz, vagy francia nyelvtudással rendelkezők
 • A szaktudományos publikációkkal rendelkező pályázók.


A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Egy két-három oldalas kutatási tervet, amelynek tartalmaznia kell: a tervezett kutatás rövid összefoglalóját, a célok elméleti hátterét, a használandó módszereket és adatokat, tervezett publikációkat, valamint a megvalósítás ütemtervét három évre lebontva.
 • A pályázó szakmai önéletrajzát, mely tartalmazza a publikációs listát is;
 • A pályázati feltételekben foglaltaknak megfelelő kutatási tervet (max. 3 oldal);
 • A legjobbnak tartott magyar és (ha már van) angol nyelvű publikációja elektronikus példányát;
 • Végzettséget igazoló okirat másolatát;
 • Nyelvtudást igazoló okirat másolatát.
 • Beleegyezési nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a tk.mta.hu/adatvedelem oldalról)


A pályázati eljárással kapcsolatos ügyintézés magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatott adatkezelés szabályai, beleértve a pályázati eljárással összefüggésben folytatott adatkezelés részletes tájékoztatóját, megismerhetők a tk.mta.hu/adatvedelem oldalon.

A munkavégzés helye:

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet

1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

A pályázat beérkezésének határideje:

2018. június 19.

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni az szi.igazgato@tk.mta.hu címre, valamint a ptoth.tamas@tk.mta.hu címre. Kérjük, az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: Fiatal kutató SZI/2018.

A pályázat elbírálásnak határideje:

2018. július 10.

A pályázat elbírálásnak módja:

A beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján történik. A szóbeli elbeszélgetés tervezett időpontja 2018. július 05. (alternatív időpontok biztosítására nincs lehetőség)

A fiatal kutató jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V.26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók.

A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltésének részletes szabályairól a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/2018. számú határozata rendelkezik, amely letölthető a http://tk.mta.hu/uploads/files/2_2018-elnoeki_hatarozat-FIKU.pdf linkről.      

 A munkakör 2018. szeptember 1-től tölthető be teljes munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés négy hónapos próbaidő kikötésével 2 évre szól, amely teljesítménytől függően az MTA elnökének 2/2018. számú határozata alapján további 2 évre meghosszabbítható.

A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad:

P.Tóth Tamás, tudományos titkár, a ptoth.tamas@tk.mta.hu címen.