Ajánlattételi felhívás a European Social Survey (ESS) 9. hullám magyarországi adatfelvételére

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
„A European Social Survey (ESS) 9. hullám magyarországi adatfelvételére”

1. Ajánlatkérő kapcsolattartási adatai:

Fekete Attila
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
Telefon: 1/224-6797
Fax: 1/224-6791
beszerzes@tk.mta.hu

2. A szerződés tárgya:

„A European Social Survey (ESS) 9. hullám magyarországi adatfelvétele”

 • Az ESS által meghatározott mintavételi szempontok (1) szerinti minta összeállítása
 • Próbakérdőívek szerkesztése (a Megrendelő által biztosított magyar nyelvű kérdőív alapján)
 • Próbakérdezés tapasztalatai alapján a kérdőívek szerkesztése, végleges terepmunkára alkalmas formázása
 • Az ESS adatharmonizációhoz szükséges konzultációkhoz (education, ancestry, religion, income) szükséges adatok biztosítása
 • Kérdőív programozása, kérdezést segítő anyagok (válaszkártyák) nyomtatása
 • Kérdezőbiztosok eligazítása, képzése
 • Előzetes próbakérdezés lebonyolítása, tapasztalatok visszajelzése a megbízó felé
 • Adatfelvétel teljes körű megszervezése és lebonyolítása (2)
 • Kérdezőbiztosi kérdőívek (contact form) felvétele/kitöltése
 • Az adatfelvételi munkálatok folyamatos ellenőrzése, az előzetesen meghatározott minőségbiztosítási elvek alapján. A megbízó felé történő folyamatos visszajelzés és egyeztetés a kérdezés minőségellenőrzése kapcsán.
 • Adatrögzítés, adatbázis tisztítása, logikai ellenőrzése, labelezés (magyar és angol nyelvű), változó transzformáció és az ellenőrzött SPSS adatfájl elkészítése magyar és angol nyelven az ESS Data Protocol-nak megfelelően.
 • Folyamatos részleges információszolgáltatás az adatfelvétel állapotáról, adatok folyamatos feltöltése a FMMS rendszerbe
 • Részletes adatfelvételi/kutatási dokumentáció elkészítése (mintaleírás, minta-illeszkedésvizsgálatok, kérdőív, kérdezői segédanyagok, adatfelvétel folyamatának jellemzői, változólista, képzett változók leírása)
 • Az ESS és az MTA TK kutatói által kért utólagos adat-tisztítások, javítások elvégzése, illetve az abban való együttműködés  
 • A változók ESS standard-ek szerinti átkódolása (’Standards for post coded variables’ alapján)


Ajánlattevő részletes feladatát a mellékelt angol nyelvű projekt specifikációt részletező dokumentum tartalmazza.

3. A szerződés meghatározása/tárgya:

Vállalkozási szerződés

4. A teljesítés határideje:

Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen szerződés határozott időtartamra jön létre a szerződés aláírásától az alábbi ütemezés szerint:

Próbalekérdezés lezárása: 2018. szeptember 14. (1. részteljesítés)

Adatfelvétel kezdete: 2018 október 1.

Adatfelvétel befejezése: 2018. december 31. (2. részteljesítés)

ESS magyar adatbázist jóváhagyó nyilatkozat beérkezése: 2019. 04. 30. (végszámla)

Amennyiben a jóváhagyó nyilatkozat 2019. 04. 30. napjáig nem érkezik meg, úgy a szerződés meghosszabbítható.

Nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult.

5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Megrendelő fizetési kötelezettségét az általa ellenjegyzett teljesítésigazolás alapján, nyertes ajánlattevő által tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított számla ellenében– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdéseivel és a Kbt. 135. § (1) bekezdésével összhangban – a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással teljesíti a Vállalkozó bankszámlájára.

Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti. Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése.

Nyertes ajánlattevő 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: az eredménytelenül eltelt teljesítési véghatáridőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a nettó vállalkozási díj 1 %-a, legfeljebb azonban 20 %

Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítést követő minden nap után a hiba kijavításáig a nettó vállalkozási díj 1 %-a, legfeljebb azonban 20 %. Megrendelő hibás teljesítésnek tekinti, amennyiben nyertes ajánlattevő eltér a projekt specifikációban megadott paraméterektől.

Meghiúsulási kötbér: Teljes vállalkozási díj 20 %-a.

7.Értékelési szempont:

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint értékeli.  

 • nettó ajánlati ár;
 • pályázat szakmai minősége és részletessége;
 • minőségbiztosítás és ellenőrzés módszerei, gyakorisága;
 • A CAPI kérdezés technológiai háttere, kérdezőbiztosi munka technikai ellenőrzésének lehetősége;
 • Kérdezőbiztosi hálózat humán és technológiai jellemzői
 • Kutatásvezető (adatfelvétel vezető) referenciái;
 • Nemzetközi összehasonlító társadalomtudományi survey-kutatásokban szerzett tapasztalat, részvétel az elmúlt három évben;


8. A szakmai ajánlat tartalma:

Az ESS R9 Sampling Guidelines –nak megfelelő részletes mintavételi terv, amely az ESS Sampling Expertjével való egyeztetés során módosítható;

Adatfelvétel módszere és menetének leírása;

 • A kérdezőbiztosok felkészítésének leírása
 • Minőség-ellenőrzés módszereinek részletes ismertetése;
 • Az adatfelvétel és utómunkálatok ütemezése;
 • A kutatásban részt vevő személyek (field director, vezető instruktor; adatmanager) szakmai önéletrajza;
 • kérdezőbiztosi hálózat leírása;


9. Konzultáció

Az ajánlattevő személyes konzultációs lehetőséget biztosít június 12-éig. Az Ajánlattevőknek az erre vonatkozó igényüket június 5-ig kell jelezniük Messing Vera részére. (messing.vera@tk.mta.hu)

10. Ajánlattételi határidő:

2018. június 15.

11. Ajánlatok benyújtása:

Az ajánlatokat PDF formátumban kell a megadott határidőig Fekete Attila (beszerzes@tk.mta.hu) részére megküldeni.

(1) ESS9_SamplingGuidelines_FINAL.pdf

(2) ESS9_project_specification.pdf 10. fejezet