Kiemelt kutatások

„Lendület” RECENS Kutatócsoport

Projektvezető: Takács Károly

Az MTA TK „Lendület” RECENS (Research Center for Educational and Network Studies) Kutatócsoport a Magyar Tudományos Akadémia „Lendület” programjának köszönhetően 2012. szeptember 1-ével kezdte el működését, szervezetileg közvetlenül az MTA TK-ban önálló kutatócsoportként.

ERC CONSOLIDATOR GRANT

PI: Takács Károly

EVILTONGUE No Sword Bites So Fiercly as an Evil Tongue? Gossip Wrecks Reputation, but Enhances Cooperation

Social norms in general, and norms of cooperation in particular, are the cement of all human societies. For the difficult problems of the maintenance and enforcement of social norms and of cooperation, humans have developed surprisingly complex solutions. Reputation mechanisms and gossip are certainly among the compound informal solutions.

According to common wisdom, gossip channels mainly negative and often fictitious information. If it is the case: how can dishonest gossip and the resulting biased reputations legitimize social order and promote cooperation?

This is the main puzzle we tackle in the this project exploiting a wide set of instruments. We use analytical modeling and agent-based simulation to derive hypotheses. We test simple hypotheses in small group experiments. We develop new methodological tools to appropriately analyze the triadic nature of gossip embedded in network flows of information. We utilize dynamic network datasets from primary and secondary school classes, and we gather qualitative and quantitative information from organizations to test conditional hypotheses about the role that gossip plays in reputation and cooperation in different developmental and social contexts of life. In addition, we apply new communication technologies currently under development to explore the hidden world of gossip and the dynamics of reputation in dormitories and organizations.

With the insights gained, we can overcome common stereotypes about gossip and highlight how gossip is related to credible reputational signals, cooperation, and social order. Expected results will help us to outline the conditions that can promote cooperation in work groups, and they will help to construct successful prevention strategies for social exclusion and for other potentially harmful consequences of the evil tongue.

H2020

2014.

Quality of Jobs and Innovation Generated Employment Outcomes (QuInnE)

TK Kutató: Makó Csaba

Call: Overcoming the Crisis: New Ideas, Strategies and Governance Structures for Europe (H2020-EURO-Society-2014)

Topic: The European growth agenda (EURO-2-2014)

Consortium leader: LUNDS UNIVERSITET

A projekt hét országban (Svédország, Egyesült Királyság, Németország, Franciaország, Magyarország, Hollandia, Spanyolország) vizsgálja a munkavégzés minősége és az innováció között működő, változó dinamikájú kapcsolatokat, valamint ezek együttes hatását a foglalkoztatásra, az esélyegyenlőségre, illetve a társadalmi integrációra (inkluzivitásra). A kutatási projektet a módszertani sokszínűség jellemzi, a fent említett kapcsolatokat és dinamikákat mind kvantitatív, mind kvalitatív eszközökkel vizsgálja. Ennek során az előzetesen kidolgozandó elméleti keretrendszer és kutatási terv (design) fontosabb előfeltevéseit a rendelkezésre álló vállalati és országos szintű statisztikák segítségével tesztelni fogjuk. Ezen felül nemzeti és ágazati profilokat is készítünk vállalati esettanulmányok és stakeholder-interjúk segítségével, a kutatás során ugyanis külön figyelmet szentelünk az országok, valamint a különböző szektorok közötti különbségek kimutatására.

2015.

 

COURAGE (Cultural Opposition: Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries)  címmel a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont által vezetett nemzetközi konzorcium nyerte el az Európai Unió Horizon2020 keretprogramjának támogatását.

TK Kutatásvezető: Kovács Éva

A 2016. február 1-jén induló és három évig tartó COURAGE projekt célja az egykori szocialista országok kulturális ellenzékének örökségét kezelő gyűjtemények bemutatása. A nemzetközi konzorcium fontos célkitűzése, hogy megerősítse e gyűjtemények kulturális életben betöltött helyét, illetve, hogy a kortárs európai kultúra számottevő részévé tegye az egykori kelet-európai ellenzék örökségét. Az átfogó vizsgálat 16 országra terjed ki az egykori NDK-tól a balti államokon át Ukrajnáig. A gyűjtemények minél hatékonyabb társadalmi hasznosítását szemináriumok, filmfesztivál, mozgó kiállítás, internetes adatbázis és tananyag segíti majd minden egyes országban.

Tíz ország tizenkét egyeteme és kutatóintézete vesz részt a kutatómunkában, a kelet-európai akadémiai kutatóintézeti hálózat szereplőin kívül fontos nyugat-európai egyetemi központok is. A kelet-európai konzorciumi tagok közt található az MTA három intézménye, a BTK-n kívül a Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA TK), illetve a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (MTA SZTAKI). Rajtuk kívül a kutatási konzorcium tagjai a Lengyel Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézete, a Horvát Történettudományi Intézet, a Litván Történettudományi Intézet, a prágai Károly Egyetem, a pozsonyi Comenius Egyetem és a Bukaresti Egyetem a régióból. Nyugat-Európából az Oxfordi Egyetem, a dublini Trinity College és a Regensburgi Egyetem Kelet- és Délkelet-Európai Kutatóintézete is közreműködik a kutatásban. Az együttműködés három éve alatt közel 150 kutató dolgozik majd a programban.

 

Gyerekesély-kutató Csoport

Projektvezető: Husz Ildikó

A Gyerekesély-kutató Csoport elsődleges feladata a hátrányos helyzetű térségekben indított gyerekszegénység elleni programok (EFOP 1.4.2, EFOP 1.4.3) megvalósításának szakmai támogatása alap- és alkalmazott kutatásokkal. Kutatásaink kiterjednek például a gyerekszegénységgel és a gyerekesélyekkel foglalkozó hazai és nemzetközi szakirodalom gyűjtésére (Gyerekesély Tudástár) vagy a gyermekes családok életkörülményeinek és szükségleteinek kérdőíves felmérésére a leghátrányosabb helyzetű magyarországi régiókban. Számos gyerekszegénységgel és gyerekesélyekkel összefüggő témában végzünk ún. tematikus kutatásokat, egyebek mellett a tinédzserterhességek és korai iskolaelhagyás kapcsolatáról, a családi pótlék és az iskolába járás összefüggéseiről, a közösségi házak és terek funkcióiról vagy a szociális ellátórendszer minőségi változásáról. A csoport koordinálja továbbá a térségi programok tevékenységének monitorozását, részt vesz a helyi projektek időközi és záró értékelésében, a program megvalósítás eredményességének és fenntarthatóságának vizsgálatában és a „Legyen Jobb a Gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának munkájában. Konferencia szereplésekkel és publikációkkal aktív szerepet töltünk be a Gyerekesély program eredményeinek disszeminációjában.
Az MTA 2008-tól a Gyerekszegénység Elleni Programiroda (GYEP), majd 2011-től a Gyerekesély-kutató Csoport révén vett részt a TÁMOP 5.2.1., majd  2016 áprilisától öt éven át részt vesz az EFOP 1.4.1 kiemelt programban. A Gyerekesély-kutató Csoport az MTA TK önálló kutatócsoportjaként a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal (SZGYF) és a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal (MMSZ) konzorciumban végzi tevékenységét.

 

MTA Lendület-HPOPs Research Group
Policy Opportunities for Hungary in the European Union - the analysis of the legal framework
Executive Summary of the Research Project


Projektvezető: Varju Márton
A kutatás időtartama: 2013-2018

The research group was established for the period between 2013 and 2018 to examine the opportunities available under the European Union legal framework for Hungary to achieve its own policy objectives and to evaluate on that basis the performance of Hungary as a Member State of the European Union. Bővebb információ

 

Etnopolitikai mobilizáció és roma pártok Magyarországon és Kelet-Közép-Európában

Projektvezető: Dobos Balázs
Kutatás időtartama: 2012-2015

A 21. század elején Magyarország számára az egyik legfontosabb kihívás, komoly erőforrásokat igénylő feladat a népszámlálási és a becsült létszámadatok szerint legnépesebb számú kisebbségének, a romáknak komplex társadalmi-gazdasági integrációjának megteremtése. Az ez irányú erőfeszítések korántsem lehetnek függetlenek a modern kisebbségvédelemben elterjedt hatékony közéleti részvétel gondolatától, azaz az érintettek, szervezett kisebbségi érdekcsoportok bevonásának, aktív közreműködésének követelményétől. Más önszerveződési és képviseleti formákhoz (civil szervezetek, később kisebbségi önkormányzatok) képest azonban a rendszerváltás utáni Magyarországon – számos más, térségbeli országtól eltérően – nem váltak a politikai verseny meghatározó szereplőivé az etnikai pártok.

Az országgyűlési választásokon való sikertelenség azonban önmagában nem indokolja a roma etnikai pártok jellemzői, szerepe tudományos vizsgálatának, illetve a magyar nyelvű tudományos feldolgozás szinte teljes hiányát. A nemzetközi szakirodalomban már tanulmányok sora tárta fel más kelet-közép-, és délkelet-európai országok roma pártjait, a magyarországi szerveződésekről viszont mindeddig csak elszórt utalások vannak néhány szerzőnél (Z. Barany, I. Klímová-Alexander, A. McGarry, P. Vermeersch). Az elemzésekből kiolvasható főbb megállapítások szerint a romák a térségben kétségkívül alulreprezentáltak a főbb politikai döntéshozó testületekben, az érdekeik érvényesítéséből, a politikából, valamint saját elitjükből meglehetősen kiábrándultak.

A kutatás célja, hogy az etnikai törésvonal rendkívül csekély politikai szerepe ellenére feldolgozza a pártverseny állandó szereplőiként létrejött, számos, ugyanakkor korlátozott politikai mobilizációs és véleményformáló képességekkel bíró, etnikaiként meghatározható pártok jellemzőit és szerepét Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig.

 

Magyarországi nemzeti kisebbségek 20. századi történetének forrásfeltárása
Folyamatban lévő kutatás
Vezető: Eiler Ferenc
Kutatás időtartama: 2012-2016

A magyarországi nemzeti kisebbségek 1920-tól 1989-ig terjedő történetének feldolgozásával történetírásunk a mai napig adós. Projektünk célja, hogy ezt a hiányosságot felszámolja, illetve, hogy ennek a középtávú intézeti törekvésnek a hátterét megteremtse. A fellelhető 1920 és 1989 közötti időszakra vonatkozó releváns primer és szekunder források összegyűjtésével, kiértékelésével és feldolgozásával lehetőség nyílhat arra, hogy a tudatos építkezés jegyében a „kronológia, forrásfeldolgozás, monográfia” hármasságának jegyében elkészítsük azokat a hiánypótló kiadványokat, amelyek nélkül a magyarországi kisebbségek legújabb kori története nem tekinthető feldolgozottnak. Mivel a magyarországi nemzetiségek legújabb kori története gyakorlatilag feldolgozatlan, az ezt a célt kitűző projekt első, és legfontosabb lépése a módszeres forrásfeltárás kell, hogy legyen. Csupán ezt követően lehet a feldolgozás különböző fázisait megvalósítani. Ezeknek egymásra épülőknek, a szintetizálás felé mutatóknak kell lenniük. Ezért választottuk a kutatás eredményeinek először kronológiákban, majd dokumentumkötetekben, végül pedig monográfiákban való közreadását.

 

ESS – EUTE
Európai Társadalomtudományi Elemzések – European Social Survey

Kutatás időtartama: 2001-től folyamatos.
Projektvezető: Róbert Péter

A kutatás célja a politikai értékekre és állampolgári attitűdökre vonatkozó nemzetközi adatfelvételi sorozat magyar stratégiai és minőségbiztosítási irányítása, továbbá az adatok politikatudományi feldolgozása.


Választási ígéretek és kormányzati teljesítés Magyarországon, 1990-2014

Kutatás időtartama: 2010-től várhatóan 2014-ig
Projektvezető: Körösényi András               
Kutatásvezető: Soós Gábor
A kutatási program fő célja annak megállapítása, hogy a magyarországi pártok (1) mennyiben tesznek világos, számon kérhető ígéreteket, (2) ezeket kormányra kerülve mennyire teljesítik, és (3) milyen tényezők befolyásolják a választási ígéretek egyértelműségét és végrehajtását. A program további ígéretkutatási projekteket is magában foglal.
 

A 20. Század Hangja

Kutatás időtartama: 2002-2016
Projektvezető:Kovács Éva
Koordinátor: Gárdos Judit
A projekt saját honlapja: http://www.20szazadhangja.hu/

Az MTA Szociológiai Kutatóintézetében 2009 tavaszán életre hívott „20. század Hangja Archívum és Kutatóműhely” a maga szerény eszközeivel a magyar társadalomkutatás örökségét kívánja gyarapítani. Műhelyünk egyik célja, hogy feltérképezze, milyen hangzó- és képi anyagok, illetve azokhoz kapcsolódó írott dokumentumok vannak a társadalomkutatók birtokában (hangfelvételek, kazetták, legépelt interjúk, filmfelvételek, stb.). Talán nem csak számunkra fontos, hogy a szétszórva található dokumentumok, kazetták vagy fájlok az idő múlásával ne vesszenek el, ne rongálódjanak meg, s ezáltal ne semmisüljenek meg örökre a 20. századi magyar társadalomkutatás alapvető fontosságú forrásai. Műhelyünk hosszú távú törekvése, hogy a kutatók által felajánlott interjúk, dokumentumok, stb. másolatait (igény esetén eredeti anyagait) összegyűjtse. Az archiválás az Open Society Archives (OSA) és a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ (NAVA) technikai, tudás- és intézményi hátterére, valamint tárhelyeire fog támaszkodni, létrehozva a 20. század hangja archívumát.