Fiatal kutatói álláspályázat az MTA TK Jogtudományi Intézetben

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
Jogtudományi Intézetébe

fiatal kutató
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. augusztus 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097, Tóth Kálmán utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tudományos kutatómunka végzése az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetében. Kutatási téma: A piacgazdaság jogi garanciái A fiatal kutató a piacgazdaság jogi garanciáit érintő vizsgálatot végez, preferáltan egyúttal hasonló témájú PhD-disszertáció keretében is foglalkozik a témával. A piacgazdaság jogi garanciái mint kutatási téma felölelheti a következők valamelyikét: a nemzetközi befektetővédelmet, az EU-jogi alapszabadságok érvényesülésének vizsgálatát, a magyar gazdasági alkotmányosság elemzését, a korrupciós bűncselekmények jogi vetületeinek vizsgálatát, a versenyjog vagy e területen a hatékony bírósági jogérvényesítés kutatását. A vizsgálati módszer lehet klasszikus jogdogmatikai, empirikus adatfelvételen alapuló vagy éppen law and economics jellegű.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.     

Pályázati feltételek:

 • •         Egyetem, Jogtudományi (dr. jur.) diploma,
 • •         Felső korhatár 30 év (kivételes esetekben 35 év)
 • •         Büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • •         Az angol nyelv magas szintű ismerete
 • •         Kutatási terv benyújtása
 • •         A tervnek tartalmaznia kell: a tervezett kutatás rövid összefoglalóját, a célok elméleti hátterét, a használandó módszereket és adatokat, tervezett publikációkat, valamint a megvalósítás ütemtervét két évre lebontva.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •         Szakmai önéletrajz
 • •         A pályázati feltételekben foglaltaknak megfelelő kutatási terv éves lebontásban a két évre vonatkozóan (3–5 oldal)
 • •         Végzettséget igazoló okirat másolata
 • •         Nyelvtudást igazoló okirat másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gárdos-Orosz Fruzsina, MTA TK JTI tudományos főmunkatárs nyújt, a +36303034761-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Jakab András igazgató részére a orosz.fruzsina@tk.mta.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat beérkezésének határideje 2017. június 26. 17 óra A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni Jakab András igazgatónak címezve az orosz.fruzsina@tk.mta.hu és az argyelan.zsuzsa@tk.mta.hu e-mail címekre. Kérjük az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: Fiatal kutató/JOG Értékelés a beadott kutatási terv és szóbeli elbeszélgetés alapján. A pályázatokat válasz e-mailben visszaigazoljuk, a szóbeli interjúra hívott jelentkezők visszajelzést is kapnak az interjú időpontjáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • •         MTA TK honlapja - 2017. június 11.
 • •         MTA Titkárság honlapja - 2017. június 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az alkalmazható kutatók felső korhatára 30 év, kivételesen 35 év. Az MTA esélyharmonizációs keretprogramja értelmében a 10 éven aluli gyermekeket nevelő kutatónő esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve a gyermeküket egyedül nevelő férfiakra is. A fiatal kutató jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V. 26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók. A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltésének részletes szabályairól a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 40/2013. (XII. 17.) számú határozata rendelkezik, letölthető a http://tk.mta.hu/uploads/files/40_2013_elnoki_hat_fiatal_kutato_betoltes.pdf linkről. A munkakör 2017. szeptember 1-jétől tölthető be teljes munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés két évre szól, négyhónapos próbaidővel.